Credits

CreditsLOSERS AND WINNERS
A documentary by Ulrike Franke and Michael Loeken
Germany 2006 | 96 Min | 35 mm | Farbe | Dolby SRwith:
Mo Lishi
Liao Lianchun
Wu Guangyou
Pan Jinhua
Han Yhong
Wang Jianfeng
Wu Hong Hu
Liu Guo Heng
Wang Zhi'an
Lei Qing
Zheng Xi
Li Xingwang
and many others...
Written and directed by:
Ulrike Franke, Michael Loeken

Director of Photography:
Michael Loeken, Rüdiger Spott

Location Sound:
Ulrike Franke, Csaba Kulcsar

Editor:
Guido Krajewski

Line Producer:
Christian Fürst

Music by:
Maciej Sledziecki